Investor Parasol SFIO - Subfundusz Investor Rosja (w PLN)

Typ subfunduszu: akcji

Data rozpoczęcia działalności: 6 października 2008 r.

Bank depozytariusz: Deutshe Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Od 70 do 100% wartości aktywów netto lokowane jest w akcje, instrumenty oparte o akcje i inne papiery wartościowe emitentów z rynku rosyjskiego, notowane na giełdach papierów wartościowych krajów Unii Europejskiej lub w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Russia.
Ponadto do 10% wartości aktywów subfunduszu DWS Rosja może być inwestowane bezpośrednio w akcje i
instrumenty oparte o akcje emitentów z rynku rosyjskiego, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock Exchange) lub Moskiewskiej Międzybankowej Giełdzie Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange).

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabywaniu: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)