Investor Parasol SFIO - Subfundusz Investor Indie i Chiny (w PLN)

Typ subfunduszu: akcji - Świat

Data rozpoczęcia działalności: 7 października 2008 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Od 70 do 100% wartości aktywów netto lokowane jest w akcje i inne papiery wartościowe emitentów z rynku chińskiego i indyjskiego za pośrednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez fundusze i subfundusze zagraniczne z grupy kapitałowej DWS.

Zarządzający subfunduszem DWS Indie i Chiny ma do dyspozycji szeroki wybór funduszy i subfunduszy
zagranicznych zróżnicowanych pod względem zasięgu geograficznego oraz technik inwestycyjnych często zarządzanych bezpośrednio przez specjalistów z rynków lokalnych. Dodatkowo, zarządzający mogą częściowo lokować aktywa w spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w Hong Kongu, Korei, Malezji, Singapurze, Tajwanie, Tajlandii, Indonezji, Japonii i na Filipinach.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabywaniu: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)