Investor Parasol SFIO - Subfundusz Investor Gotówkowy (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz płynnościowy- Polska

Data rozpoczęcia działalności: 28 stycznia 2008 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących inwestycji o umiarkowanych, lecz stabilnych stopach zwrotu, z niską skłonnością do podejmowania ryzyka.

Co najmniej 80% wartości aktywów netto subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe polskich emitentów, których terminy zapadalności lub okresy odsetkowe nie przekraczają jednego roku i posiadają rating inwestycyjny. 

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 0%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 1,50 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)