Investor Parasol SFIO - Subfundusz Investor Gold Otwarty (w PLN)

Typ subfunduszu: akcji

Data rozpoczęcia działalności: 6 października 2008 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w złoto za pośrednictwem jednostek uczestnictwa funduszu DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metals Equities. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz transakcji terminowych i opcyjnych, bazujących na złocie. Investor Gold może również pośrednio inwestować aktywa w akcje emitentów, których przychody lub zyski pochodzą z eksploracji, wydobycia, produkcji lub przetwarzania metali szlachetnych. Za metale szlachetne uważa się złoto, pallad, platynę i srebro. 

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabywaniu: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)