Investor Parasol SFIO - Subfundusz Investor Ameryka Łacińska (w PLN)

Typ subfunduszu: akcji - Świat

Data rozpoczęcia działalności: 7 października 2008 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Od 70 do 100% wartości aktywów netto lokowane jest w akcje i inne papiery wartościowe emitentów majacych siedzibę w krajach Ameryki Łacińskiej, takich jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Peru oraz Wenezuela. Inwestycje te dokonywane są za pośrednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Brazilian Equities lub przez fundusz zagraniczny DWS Lateinamerika. Nadal kształtujące się giełdy papierów wartościowych, w większości ze wspomnianych krajów, stwarzają większe możliwości inwestycyjne, ale i narażone są na większe ryzyko.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabywaniu: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)