Investor Parasol SFIO - Subfundusz Investor Agrobiznes (w PLN)

Typ subfunduszu: akcji - Świat

Data rozpoczęcia działalności: 7 października 2008 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Od 70 do 100% wartości aktywów netto lokowane jest w akcje emitentów z sektora agrobiznesu lub
w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Global Agribusiness.
Za emitentów z sektora agrobiznesu uznaje się emitentów prowadzących działalność w branżach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją produktów żywnościowych.
Przedmiotem lokat mogą być spółki zajmujace się planowaniem, uprawą i zbieraniem zbiorów, produkcją, przetwórstwem, dostarczaniem usług oraz dystrybucją produktów rolnych. W szczegolności mogą to być spółki z sektora drzewnego i rolnego, producenci maszyn i narzędzi dla sektora rolnego, spółki z sektora spożywczego, producenci wina, hodowcy bydła, przetwórcy mięsa, właściciele supermarketów oraz spółki z sektora chemicznego. 

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokośćwynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)