Investor Parasol SFIO - Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz akcji - Świat

Data rozpoczęcia działalności: 28 stycznia 2008 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Do 100% wartości aktywów netto subfunduszu lokowane jest w akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomości oraz w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład zagranicznego funduszu inwestycyjnego RREEF.

Subfundusze RREEF inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na różnych rynkach z całego świata, które posiadają, budują, zarządzają nieruchomościami i projektami deweloperskimi lub czerpią korzyści z najmu nieruchomości i powierzchni biurowych.

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy poszukują inwestycji o potencjalnie wysokich stopach zwrotu, akceptują wahania wartości zainwestowanego kapitału wynikające z dużej zmienności rynkowej instrumentów finansowych oraz ryzyka kredytowego ponoszonego w procesie inwestycyjnym.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 4%
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)