Investor Parasol SFIO - Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz akcji - Polska

Data rozpoczęcia działalności: 28 stycznia 2008 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA


Nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu lokowane jest w akcje spółek polskich emitentów, będących beneficjentami inwestycji w infrastrukturę publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii. 

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy poszukują inwestycji o potencjalnie wysokich stopach zwrotu, akceptują wahania wartości zainwestowanego kapitału wynikające z dużej zmienności rynkowej instrumentów finansowych.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min.50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 4%
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)