Investor Płynna Lokata FIO (w PLN)

Typ funduszu: rynku pieniężnego

Data rozpoczęcia działalności: 10 listopada 1999

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka.

Nie mniej niż 80% aktywów netto Funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza 1 roku.

Fundusz polecany jest Inwestorom ceniącym przede wszystkim bezpieczeństwo i płynność inwestycji przy
jednoczesnej możliwości osiągnięcia stopy zwrotu powyżej rentowności lokat bankowych.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 0 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 1,4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)