Investor Top 25 Małych Spółek FIO (w PLN)

Typ funduszu: akcji

Data rozpoczęcia działalności: 26 listopada 2002

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Celem inwestycyjnym Funduszu jest dynamiczny wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o podwyższonym poziomie ryzyka. 

Nie mniej niż 70% aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i inne instrumenty oparte o akcje polskich emitentów wchodzących w skład indeksu Investor MS publikowanego przez GPW w Warszawie. Fundusz inwestuje w akcje małych spółek.

Fundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu moze ulegać okresowo znacznym wahaniom. 

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)