Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO (w PLN)

Typ funduszu: akcji

Data rozpoczęcia działalności: 29 grudnia 2006

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Fundusz jest funduszem akcyjnym. Nie mniej niż 70% aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i inne instrumenty oparte o akcje o kapitalizacji rynkowej niższej niż trzy miliardy euro. Fundusz lokuje aktywa w małe i średnie spółki emitentów z krajów Nowej Europy oraz Rosji i Turcji. Kraje Nowej Europy obejmują: Litwę, Łotwę, Estonię, Bułgarię, Rumunię, Słowację, Czechy, Węgry, Słowenię i Polskę.

Fundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału i
akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać
okresowo znacznym wahaniom. 

        

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 4%
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)