Investor Obligacji FIO (w PLN)

Typ funduszu: dłużnych papierów wartościowych

Data rozpoczęcia działalności: 2 stycznia 1998

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Celem inwestycyjnym Funduszu jest stabilny wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka.

Nie mniej niż 80% wartości aktywów netto Funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w złotych polskich. Pozostała część aktywów lokowana jest w bony skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Fundusz adresowany dla Inwestorów oczekujących stóp zwrotu przewyższających średnie oprocentowanie depozytów bankowych przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym. Ryzyko inwestycyjne zwiazane jest głównie ze zmianą stóp procentowych. 

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 0,5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 2 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)