Investor Akcji FIO (w PLN)

Typ funduszu: akcji

Data rozpoczęcia działalności: 21 sierpnia 2000

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Od 70% do 100% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje polskich emitentów. Fundusz inwestuje w akcje dużych spółek.

Fundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać okresowo znacznym wahaniom. 

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 2,8 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)