Investor Akcji Dużych Spółek FIO (w PLN)

Typ funduszu: dłużnych papierów wartościowych

Data rozpoczęcia działalności: 2 stycznia 1998

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Od 70% do 100% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje polskich
emitentów. Fundusz inwestuje w akcje dużych spółek.

Fundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału i
akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać
okresowo znacznym wahaniom.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 4 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)