Investor Zrównoważony FIO (w PLN)

Typ funduszu: zrównoważony

Data rozpoczęcia działalności: 2 stycznia 1998

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Celem inwestycyjnym funduszu jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe zarówno związane z podwyższonym ryzykiem, jak i w papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka.

Od 40% do 65% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje głównie
polskich emitentów. Fundusz może inwestować w akcje małych, średnich i dużych spółek. Do 40% wartości aktywów Funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty.
Fundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących wyższych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału przy
umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać okresowo umiarkowanym wahaniom, nie przewyższającym jednak wahania jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. 

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 4 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 3,50 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)