Investors TFI S.A.

Historia i podstawa prawna

 • 1998 rok: rozpoczyna działalność DWS Polska TFI (obecnie Investors TFI)
 • 2005 rok: rozpoczyna działalność Investors TFI, jedna z pierwszych prywatnych polskich firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Investors TFI zostało zarejestrowane 2 lutego 2005, w dniu 12 lipca 2005 KPWiG (obecnie KNF) udzieliła zezwolenia (DFI/W/4030-30-1-3431/05) na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, oraz reprezentowanie ich wobec osób trzecich.
 • 2011 rok: Investors Holding S.A. kupuje 100% akcji DWS Polska TFI S.A. od firmy DWS Holding & Service GmbH, inwestycyjnego ramienia koncernu Deutsche Bank AG. Wraz ze zmianą właścicielską, następują zmiany w zakresie nazw funduszy inwestycyjnych oraz przejętej spółki, która zostaje zintegrowana z Investors TFI S.A.

Liczba zarządzanych funduszy/aktywa

Na koniec 2017 roku Investors TFI zarządzało 8 201 mld zł aktywów zgromadzonych w 23 funduszach otwartych, 7 funduszach zamkniętych i 14 funduszach prywatnych.

Nagrody

 • Najlepsze TFI 2017 r. – Nagroda przyznana przez Gazetę Rzeczpospolita

Oferta

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy Investors TFI – sprawdź szczegóły naszej oferty:

 

Karty Funduszy/Subfunduszy

Prospekty Informacyjne/Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII))/Informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwertycyjnego (AFI)

Investor Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

Prospekt Informacyjny - Investor Parasol FIO   

Investor Parasol SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

Prospekt Informacyjny - Investor Parasol SFIO 

Informacja uzupełniająca do Prospektu Informacyjnego - Investor Parasol SFIO 

Opłaty
  Tabela opłat

 

WIĘCEJ o Investors TFI 

 

INVESTORS TFI S.A. 

Adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

Kapitał zakładowy jest równy kapitałowi wpłaconemu i wynosi 7 257 190 złotych. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000227685, NIP 107-00-01-525, REGON 140027134.

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)