ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Rosja EUR

Typ subfunduszu: Subfundusz akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 2 lipca 2007 r.

Data pierwszej wyceny: 2 lipca 2007 r.

Bank depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

„Fundusz funduszy" z modelową 100% ekspozycją na rynki akcji. Głównym przedmiotem lokat są wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne specjalizujące się w lokowaniu środków w akcjach spółek rosyjskich. Fundusz inwestuje w wyselekcjonowane fundusze najbardziej renomowanych firm zarządzają cych aktywami, np. ABN Amro, Fidelity, ING, JP Morgan, Merrill Lynch, Pictet, Schroder, Templeton, UBS.

PROFIL INWESTORA

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczę dzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą lokujących w akcje, tzn. liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków, a także akceptują ryzyko związane z koncentracją inwestycji na rynku rosyjskim oraz wysokie ryzyko zmian kursu złotego w stosunku do Euro.


Minimalna wpłata:

  • pierwsza 200 PLN, 50 EUR
  • kolejne nie mniej niż 50 PLN, 10 EUR

Maksymalna prowizja przy zakupie: 5,00%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%

Opłata za zarządzanie: 3,00 %

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)