ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Globalnych Możliwości (L)

Typ subfunduszu: Subfundusz akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 15 października 2010 r.

Data pierwszej wyceny: 15 października 2010 r.

Bank depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Invest Global Opportunities wyodrębnionego w ramach ING (L) Invest otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). ING (L) Invest Global Opportunities zasadniczo inwestuje (co najmniej 2/3 aktywów) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe - do maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu - oraz obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki założone, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w dowolnym miejscu na świecie.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego inwestującego w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków, a także akceptują wysokie ryzyko zmian kursu złotego w stosunku do innych walut, w szczególności do Euro.

 

Minimalna wpłata:

  • pierwsza 200 PLN,
  • kolejne nie mniej niż 50 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 5,00%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%

Opłata za zarządzanie: 2,50 %

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)