ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz  Europejski Spółek Dywidendowych (L)

Typ subfunduszu: Subfundusz high dividend

Data rozpoczęcia działalności: 23 listopada 2009 r.

Data pierwszej wyceny: 23 listopada 2009 r.

Bank depozytariusz: ING Bank Śląski S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły  uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Invest Europe High Dividend wyodrębnionego w ramach ING (L) Invest otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). ING (L) Invest Europe High Dividend inwestuje przede wszystkim (przynajmniej dwie trzecie aktywów) w europejskie akcje oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z dywidend. Akcje emitowane są przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w dowolnym kraju europejskim, bez krajów Europy Wschodniej. Emitentami są spółki mające centralę lub prowadzące podstawową działalność gospodarczą w Europie, bez krajów Europy Wschodniej.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego inwestującego w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków, oraz akceptują ryzyko związane z koncentracją inwestycji w skali globalnej w spółki oferujace atrakcyjny zwrot z dywidend, a także akceptują średnie ryzyko zmian kursu złotego w stosunku do innych walut, w szczególności do Euro.

 

Minimalna wpłata:

  • pierwsza 200 PLN,
  • kolejne nie mniej niż 50 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 5,00%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%

Opłata za zarządzanie: 2,50 %

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)