NN Investment Partners TFI S.A.

Historia

NN Investment Partners TFI S.A. powstało w 1997 roku. Do 21 lipca 2015 r. działało pod nazwą ING TFI S.A..

Podstawa prawna

NN Investment Partners TFI S.A. jest licencjonowaną instytucją finansową, uprawnioną do zarządzania funduszami inwestycyjnymi. 30 października 1997 roku firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami.

Liczba zarządzanych funduszy/aktywa

Na koniec 2017 roku NN Investment Partners TFI S.A. zarządzało 14,5 mld zł aktywów zgromadzonych w 36 funduszach.

Oferta

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy NN Investment Partners TFI - sprawdź szczegóły naszej oferty:

Fundusz / Subfundusz

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII)/ Prospekt informacyjny

(pliki do pobrania)

NN Parasol FIO
z wydzielonymi subfunduszami:
Prospekt informacyjny

NN SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

Prospekt informacyjny  

Informacja dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego NN SFIO

 Opłaty
 Tabela opłat

WIĘCEJ o NN Investment Partners

NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A. (dawnej ING TFI S.A.)

Adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego: 15 250 000 złotych; kapitał wpłacony: 15 250 000 złotych. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000039430, NIP 954-21-80-836.

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)