NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej ING TFI)  to:

 • Zaufany partner z bogatą tradycją na polskim rynku, czyli:
  • 18 lat doświadczenia w Polsce,
  • ponad 230 tys. Klientów,
  • aktywa o wartości ponad 14 miliardów zł,
  • specjaliści najwyższej klasy - jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów inwestycyjnych na polskim rynku,
  • nowoczesne produkty: w ramach tzw. parasoli oferowane są strategie inwestujace na krajowym oraz zagranicznych rynkach.Strategie globalne objęte są dodatkowo mechanizmem zabezpieczającym kurs walutowy "tzw.hedging".

 • Część międzynarodowej firmy inwestycyjnej NN Investment Partners, czyli:
  • 170 lat doświadczenia,
  • miliony Klientów w 16 krajach,
  • aktywa o wartości ok. 206 mld EUR,
  • kompleksowe rozwiązania inwestycyjne, o zasięgu globalnym, dla Klientów indywidualnych i korporacyjnych.

JAK ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

JEŚLI JESTEŚ KLIENTEM CDM Pekao kupuj jednostki wybranego funduszu online w CDM24:

kup teraz

 

 

Możesz także odwiedzić jeden z Punktów Obsługi Klientów CDM Pekao lub zadzwonić do TeleCDM pod nr 801 140 490 / 22 591 24 90.

JEŚLI NIE JESTEŚ JESZCZE KLIENTEM CDM Pekao, otwórz rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i zacznij inwestować:

SPECJALNA OFERTA! 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku dla inwestujących wyłącznie w fundusze inwestycyjne.

otwórz rachunek

 

 

 

SZEROKA I RÓŻNORODNA OFERTA:

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy NN Investment Partners TFI dostępne w CDM Pekao - sprawdź szczegóły oferty:

Fundusz / Subfundusz
Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII)/ Prospekt informacyjny(Pliki do pobrania)

NN Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

Prospekt informacyjny

NN SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

Prospekt informacyjny  

Informacja dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego NN SFIO

 Opłaty

 Tabela opłat

 WIĘCEJ o NN Investment Partners  
   

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych, zmian wysokości stóp procentowych oraz kursów walut, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Wymagane prawem informacje dotyczące funduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospektach informacyjnych i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych na http://www.cdmpekao.com.pl/. Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne oraz dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Opracowanie jest skierowane do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.