Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Poznaj jedną z najszerszych na rynku ofert funduszy inwestycyjnych. Do wyboru masz ponad 600 funduszy i subfunduszy, zarządzanych przez kilkanaście  renomowanych towarzystw, polskich i zagranicznych. Co wybrać? Możliwości inwestycyjnych masz wiele. Poznaj najchętniej wybieraną klasę aktywów w 2016 roku - fundusze absolutnej stopy zwrotu*.

Jeżeli interesuje Cię:

  • dążenie do osiągania dodatnich wyników niezależnie od warunków rynkowych,
  • gotowe rozwiązania inwestycyjne skoncentrowane na poszukiwaniu alternatywnych źródeł zysków oraz dochodu,
  • możliwość elastycznego dostosowania portfela do zmieniającej się sytuacji rynkowej,

to wybierz coś dla siebie z grupy funduszy absolutnej stopy zwrotu.

Sprawdź, jakie wyniki osiągnęły dotychczas fundusze otwarte znajdują się w grupie absolutnej stopy zwrotu - zagraniczne (wpłaty w PLN). Po który fundusz sięgniesz?

Wykres funduszy absolutnej stopy zwrotu zagraniczne wpłaty w PLN dostępnych w ofercie CDM

Prezentacja wyników za okres 03.03.2016- 08.03.2017 r.

Fundusz / Subfundusz

Stopa zwrotu
1M

Stopa zwrotu 3M

Stopa zwrotu 6M

Stopa zwrotu 12M

Stopa zwrotu 24M

Stopa zwrotu 36M

 

Max
opłata za zarzą-dzanie

Max opłata manipula-cyjna

Pierwsza wpłata
w PLN

Kolejna wpłata
w PLN

Aviva Oszczędnościowy

1,25

1,07

2,04

2,21

 

 

0,95%

0,00%

1000

100

NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji

1,58

2,23

2,42

8,62

 

 

2,50%

5,00%

200

50

NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji

 0,81

1,28

1,27

5,76

2,92

 

1,50%

2,00%

200

50

Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu

0,1

1,36

1,85

6,97

 

 

1,50%

2,50%

1000

500

Skarbiec Market Neutral

0,08

-0,52

-2,72

2,05

3,6

9,93

3,00%

2,50%

1000

100

 

Źródło: Analizy.pl, stan na dzień 08.03.2017.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Przedstawione wyniki uwzględniają opłaty za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, nie uwzględniają zaś ewentualnych opłat manipulacyjnych za nabywanie jednostek uczestnictwa oraz ewentualnych obciążeń podatkowych.

* Podział funduszy wg CDM: Kompozyt / klasa aktywów / grupa produktów: absolutnej stopy zwrotu / absolutnej stopy zwrotu / zagraniczne.

Chcesz zainwestować w fundusze absolutnej stopy zwrotu?

JEŚLI JESTEŚ KLIENTEM CDM Pekao inwestuj online w CDMInternet:

Kup teraz

 

                                                    

JEŚLI NIE JESTEŚ JESZCZE KLIENTEM CDM Pekao otwórz rachunek za 0 zł przez Internet:

Otwórz rachunek

 

 

Poszukujesz gotowych rozwiązań inwestycyjny? Sięgnij po Strategie Funduszowe

Przeczytaj raport Strategie Funduszowe

 

Wolisz kontakt z Doradcą? Odwiedź dowolny Punkt Obsługi Klientów CDM Pekao lub zadzwoń na infolinię TeleCDM pod nr +48 801 140 490 (opłata za jeden impuls) / +48 22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora).

 

POZOSTAŁE FUNDUSZE DOSTĘPNE W OFERCIE CDM PEKAO

WIĘCEJ O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych, zmian wysokości stóp procentowych oraz kursów walut, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Opracowanie jest skierowane do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

Wymagane prawem informacje dotyczące funduszy w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospektach informacyjnych i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych na http://www.cdmpekao.com.pl/

Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Znaczna część aktywów Funduszy może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.