AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Zrównoważony  

Typ subfunduszu: mieszany

Data pierwszej wyceny: 05 lipca 2010r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

Polityka inwestycyjna

Subfundusz kierowany jest do osób, które oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku (większego niż oferowany przez fundusze stabilnego wzrostu), przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka wiążącego się z taką inwestycją, są świadomi konsekwencji wynikających z wahań cen akcji na rynkach giełdowych, są świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestujące część aktywów na rynkach akcji, poszukują inwestycji o wysokiej płynności i planują inwestycję na okres co najmniej  3-5 lat

Udział akcji w portfelu wynosi od 35% do 75% aktywów. Subfundusz inwestuje w akcje największych spółek o solidarnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, zarówno na GPW, jak i na innych rynkach. Od 25% do 65% aktywów Subfunduszu może być ulokowane w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz listy zastawne.

  

Minimalna wpłata: pierwsza 500 PLN - każda następna nie niższa niż 100 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 4,00%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 3,75%

Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)