AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Typ subfunduszu: mieszany

Data pierwszej wyceny: 05 lipca 2010r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

Polityka inwestycyjna

Subfundusz kierowany jest do osób, które oczekują zysku z inwestycji wyższego niż na lokatach bankowych, akceptując jednocześnie ograniczony poziom ryzyka, mają ograniczoną skłonność do akceptacji wahań cen akcji na rynkach giełdowych, sa świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestujące część aktywów na rynkach akcji, poszukują inwestycji o wysokiej płynności i planują inwestycję na okres co najmniej  2-3 lat

Udział akcji w portfelu wynosi od 10% do 40% aktywów. Subfundusz inwestuje w akcje największych spółek o solidarnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, zarówno na GPW, jak i na innych rynkach. Od 10% do 90% aktywów Subfunduszu może być ulokowane w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz listy zastawne.

  

Minimalna wpłata: pierwsza 500 PLN - każda następna nie niższa niż 100 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 3,50%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 3,25%

Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)