AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji

Typ subfunduszu: dłużny

Data pierwszej wyceny: 05 lipca 2010r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

Polityka inwestycyjna

Subfundusz kierowany jest do osób, akceptują jedynie relatywnie niskie ryzyko związane z inwestycją, poszukują alternatywy dla lokat bankowych, która przyniosłaby większy zysk w dłuższym okresie, poszukują inwestycji o wysokiej płynności i planują inwestycję na okres co najmniej 1-2 lat.

Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne), bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

  

Minimalna wpłata: pierwsza 500 PLN - każda następna nie niższa niż 100 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 2,00%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 2,00%* (*aktualnie pobierana 1,50%)

Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)