AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny

Typ subfunduszu: pieniężny

Data pierwszej wyceny: 05 lipca 2010r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

Polityka inwestycyjna

Subfundusz kierowany jest do osób, nie akceptują ryzyka związanego z wahaniem notowań giełdowych i są zainteresowani bezpieczną inwestycją, poszukują alternatywy dla lokaty bankowej, zarządzają środkami pieniężnymi aktywnie, traktując ten rodzaj subfunduszu jako rozwiązanie przejściowe dla inwestycji w czasie dekoniunktury na rynkach akcji i obligacji, poszukują inwestycji o wysokiej płynności i są zainteresowani inwestycją krótkoterminową.

Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, zaś udział dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji komunalnych i korporacyjnych) nie może przekraczać 50%. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

  

Minimalna wpłata: pierwsza 500 PLN - każda następna nie niższa niż 100 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: brak

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 1,00%

Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)