AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Equity Active Asset Allocation

Typ subfunduszu: aktywnej alokacji

Data pierwszej wyceny: 05 lipca 2010r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

Polityka inwestycyjna

Subfundusz kierowany jest do osób, które oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka wiążącego się z taką inwestycją, są świadomi konsekwencji wynikających z wahań cen akcji na rynkach giełdowych, akceptują ryzyko związane z wahaniami kursów walut, poszukują inwestycji o wysokiej płynności i planują inwestycję na okres co najmniej  5 lat

Subfundusz inwestuje od 30% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe. Udział akcji polskich może stanowić do 100% aktywów. Do 80% aktywów mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

  

Minimalna wpłata: pierwsza 500 PLN - każda następna nie niższa niż 100 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 5,00%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 4,00%

Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)