AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji „Big Players"

Typ subfunduszu:  akcji

Data pierwszej wyceny:  05 lipca 2010r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

Polityka inwestycyjna

Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i przeznaczony jest dla osób, które oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w akcje i inne instrumenty finansowe  o podobnym ryzyku, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka wiążącego się z taką inwestycją, są świadomi konsekwencji wynikających z wahań cen akcji na rynkach giełdowych, poszukują inwestycji o wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

Typowy portfel subfunduszu składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów. Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 stanowią od 40% do 80% aktywów portfela. Subfundusz inwestuje wyłącznie w akcje spółek notowanych na GPW, koncentrując się na największych i najbardziej płynnych przedsiębiorstwach.

 

Minimalna wpłata: pierwsza 500 PLN - każda następna nie niższa niż 100 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 5,00%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 4,00%

Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)