AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Antyinflacyjny (dawnej AXA Subfundusz Bond Active Asset Allocation)

Typ subfunduszu: dłużny

Data pierwszej wyceny: 05 lipca 2010r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

Polityka inwestycyjna

Fundusz kierowany jest do osób, które akceptują relatywnie mniejsze ryzyko związane z inwestycją niż w przypadku inwestycji w akcje, poszukują alternatywy dla lokat bankowych, która przyniosłaby większy zysk, akceptują ryzyko związane z wahaniem kursów walut, poszukują inwestycji o wysokiej płynności i planują inwestycję na okres co najmniej  2-3 lat

Subfundusz inwestuje do 80% aktywów w lokaty denominowane w walucie obcej, jak również w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne), instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, instrumenty pochodne oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

  

Minimalna wpłata: pierwsza 500 PLN - każda następna nie niższa niż 100 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 2,00%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 1,50%

Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)