UNIQA TFI S.A. (d AXA TFI S.A.)

Historia

AXA TFI powstało w 2009 roku.

10 kwietnia 2021r. nastąpiła zmiana marki z AXA TFI S.A. na UNIQA TFI S.A.

Podstawa prawna

AXA TFI jest licencjonowaną instytucją finansową, uprawnioną do zarządzania funduszami inwestycyjnymi - 27.04.2010 firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami.

Wszelkie umowy zawarte przez AXA TFI S.A. lub przez fundusz/fundusze zarządzane przez AXA TFI S.A. pozostaną w mocy, zmiana nazw nie spowoduje konieczności aneksowania tych umów, przy czym od 10 kwietnia 2021 r. stroną/stronami tych umów będą UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub odpowiednio fundusz/fundusze UNIQA zarządzane i reprezentowane przez Towarzystwo.

Liczba zarządzanych funduszy/aktywa

Na koniec 2017 roku UNIQA TFI (dawnej AXA TFI) zarządzało 1,8 mld zł aktywów zgromadzonych w  funduszach.

Oferta

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy zarządzanych przez UNIQA TFI  - sprawdź szczegóły naszej oferty:  

 

Fundusz/Subfundusz

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII)/ Prospekt Informacyjny

(pliki do pobrania)

UNIQA Fundusz Inwestycyjny Otwarty
z wydzielonymi subfunduszami:

Opłaty
Tabela Opłat

Więcej o UNIQA TFI

UNIQA TFI (dawnej AXA TFI S.A.)

Adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000329866, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)