Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących 

wpłata w PLN

Typ subfunduszu: subfundusz akcji zagranicznych

Data rozpoczęcia działalności: 31 maja 2011 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, głównie poprzez inwestycje w zagraniczne fundusze akcyjne  inwestujące na światowych rynkach.

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcji rynków wschodzących lub w akcje spółek rynków wschodzących. Pozostała część aktywów inwestowana jest w bezpieczne finansowe instrumenty dłużne. Inwestycje w fundusze akcyjne lub akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdach, mogą jednak powodować straty w czasie słabej koniunktury na rynkach akcji.  

Minimalna wpłata:

- początkowa 1000 PLN,
- każda następna 100 PLN

  • Maksymalna prowizja przy zakupie 3,0%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0%
  • Opłata za zarządzanie 2,0% 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)