Aviva Investors Polskich Akcji

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: subfundusz akcji polskich

Data rozpoczęcia działalności: 5 kwietnia 2002 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

AVIVA INVESTORS Polskich Akcji przeznaczony jest dla osób akceptujących ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Celem  subfunduszu jest uzyskanie najwyższych dochodów z inwestycji w długim okresie, dzięki inwestowaniu od 60% do 100% aktywów subfunduszu w akcje renomowanych, mających największy potencjał wzrostu, spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować istotne wahania wartości inwestycji w okresie spadków. Aby zminimalizowac ryzyko wahań, część aktywów funduszu (do 40%) jest inwestowana w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.

  • Minimalna wpłata:
- początkowa 1000 PLN,
- każda następna 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie 4,5%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0%
  • Opłata za zarządzanie 4,0% 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)