Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: zrównoważony

Data rozpoczęcia działalności: 10 maja 2010 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

POLITYKA INWESTYCYJNA


Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom oczekującym długoterminowego wzrostu oszczędności, a decyzję dotyczącą struktury portfela inwestycyjnego pozostawiających zarządzającym subfunduszem

Celem Subfunduszu jest połączenie aktywnej selekcji akcji poszczególnych spółek z aktywną alokacją, wyrażającą się zmiennym poziomem efektywnego zaangażowania w akcjach. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze spadkiem cen akcji zarzadzający subfunduszem mogą dokonywać transakcji dotyczących instrumentów pochodnych, glównie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe. Aktywa subfunduszu nie są inwestowane wedlug przyjętego wzorca (struktury modelowej). Zarówno udział akcji, jak i instrumentów dłużnych moze być bardzo zmienny i wynosić od 0% do 100% wartosci aktywów subfunduszu. 

  • Minimalna wpłata:
- początkowa 1000 PLN,
- każda następna 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie 3,0 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0 %
  • Opłata za zarządzanie maks. 3 % + opłata zmienna (maks. 10% rocznego zysku)
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)