Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: subfundusz bezpieczny stabilnego wzrostu

Data rozpoczęcia działalności: 6 października 2004 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

AVIVA INVESTORS Ochrony Kapitału Plus przeznaczony jest dla osób akceptujących niski i zmienny poziom zaangażowania w inwestycje o podwyższonym ryzyku oraz oczekujących długoterminowego, stabilnego wzrostu oszczędności na poziomie wyższym od oprocentowania lokat bankowych.

Celem subfunduszu jest uzyskanie dochodu z inwestycji na poziomie wyższym od rocznej lokaty bankowej. Większość aktywów subfunduszu jest inwestowana w instrumenty dłużne. Udział akcji zmienia się w zależności od koniunktury giełdowej i może stanowić od 0 do 30% aktywów subfunduszu. Połączenie strategii aktywnej alokacji oraz relatywnie dużego zaangażowania na rynku ofert pierwotnych pozwala osiągnąć atrakcyjną stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku.

  • Minimalna wpłata:

- początkowa 1000 PLN,
- każda następna 100 PLN

  • Maksymalna prowizja przy zakupie 2,5%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0%
  • Opłata za zarządzanie 2,5% 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)