Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: subfundusz dłużny

Data rozpoczęcia działalności: 18 listopada 2011 r.

.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

AVIVA INVESTORS Obligacji Dynamiczny przeznaczony jest dla osób akceptujących umiarkowany (okresowo podwyższony) poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących  długotrwałego stabilnego wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie podwyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji w standardowe fundusze obligacyjne.

Subfundusz aktywa nie inwestuje według przyjętego wzorca (brak struktury modelowej). Zarówno udział instrumentów rynku pieniężnego (m.in. bony i krótkoterminowe obligacje skarbowe), jak i długoterminowych instrumentów dłużnych (długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu) może ulegać zmianom w krótkich odstępach czasu. Skład portfela subfunduszu jest aktywnie dopasowywany do bieżącej sytuacji na rynku. Znaczny udział obligacji charakteryzujący się podwyższoną zmiennością cen może powodować okresowe wahania jednostek subfunduszu.  

  • Minimalna wpłata:
- poczatkowa 1000 PLN,
- każda następna min. 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie 2,0%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0%
  • Opłata za zarządzanie 1,5%  + oplata zmienna (max. 10% od nadwużki poniędzy roczną stopą zwrotu subfunduszu, a stopą zwrotu Indeksu Rynku Pieniężnego.
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)