Aviva Investors Nowych Spółek

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: subfundusz akcji polskich

Data rozpoczęcia działalności: 8 kwietnia 2008 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

AVIVA INVESTORS Nowych Spółek przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, głównie poprzez inwestycje w nowe spółki notowane nz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Celem Subfunduszu jest uzyskanie najwyższych dochodów, głównie poprzez inwestycje w akcje spółek notowanych na giełdzie (lub giełdach) krócej niż 3 lata. Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w akcjach głównie nowych spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, krócej niż przez okres trzech ostatnich lat. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować istotne wachania wartości inwestycji w okresie spadków. Część aktywów subfunduszu (do 40%) może być inwestowana w bezpieczne instrumenty takie jak obligacje i bony skarbowe.

  • Minimalna wpłata:
- początkowa 1000 PLN,
- każda następna 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie 4,5%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0%
  • Opłata za zarządzanie 4,0% 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)