Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: subfundusz dłużny

Data rozpoczęcia działalności:  18 listopada 2011 r. 

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

AVIVA INVESTORS Dłużnych Papierów Korporacyjnych przeznaczony jest dla osób akceptujących umiarkowany (czasowo podwyższony)  poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących stabilnego wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie podwyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych.

Subfundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w instrumentach dłużnych oraz instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Duży udział obligacji korporacyjnych stwarza możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku funduszy inwestujących w obligacje skarbowe, może jednak powodować okresowe wahania wartości inwestycji ze względu na zróżnicowaną wiarygodność emitentów. W celu ograniczenia ryzyka, zarządzający subfunduszem stosować będą wysoką dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

 

  • Minimalna wpłata:
- początkowa 1000 PLN,
- każda następna 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie 0%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0%
  • Opłata za zarządzanie 1,0 %  + opłata zmienna (max. 10% od nadwyżki pomiędzy roczną stopą zwrotu funduszu, a stopą zwrotu Indeksu Rynku Pieniężnego.
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)