Aviva Investors Zrównoważony

wpłaty PLN

Typ subfunduszu: subfundusz zrównoważony

Data rozpoczęcia działalności: 21 styczeń 2007 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

AVIVA INVESTORS Zrównoważony przeznaczony jest dla osób akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, oczekujących wysokich dochodów z inwestycji. 

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jednostki uczestnictwa przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Aktywa subfunduszu są inwestowane głownie w dłużne papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 40 % i nie więcej niż 60% aktywów subfunduszu stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy bezpiecznych.

  • Minimalna wpłata:
- początkowa 1000 PLN,
- każda następna 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie 3,5%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0%
  • Opłata za zarządzanie 3,5% 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)