Subfundusz Aviva Investors Obligacji

wpłata w PLN

Typ subfunduszu: subfundusz polskich papierów wartościowych 

Data rozpoczęcia działalności: 5 kwietnia 2002 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Aviva Investors Obligacji przeznaczony jest dla osób oczekujących długotrwałego, stabilnego wzrostu oszczędności na poziomie wyższym od oprocentowania rocznej lokaty bankowej.

Celem Subfunduszu jest uzyskanie stabilnego i długoterminowego dochodu z inwestycji na poziomie wyższym od rocznej lokaty bankowej. Aktywa funduszu są inwestowane w gwarantowane przez Skarb Państwa obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu, co pozwala na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Duży udział obligacji o stałym oprocentowaniu może powodować okresowe wahania wartości inwestycji uzależnione od poziomu rynkowych stóp procentowych.

  • Minimalna wpłata:

- początkowa 1000 PLN,
- każda następna 100 PLN

  • Maksymalna prowizja przy zakupie 2,0%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0%
  • Opłata za zarządzanie 1,75% 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)