Aviva Investors Depozyt Plus

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: subfundusz pieniężny

Data rozpoczęcia działalności: 5 kwietnia 2002 r. 

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

AVIVA INVESTORS Depozyt Plus przeznaczony jest dla osób ceniących bezpieczeństwo i trwały wzrost oszczędności, przy jednoczesnej ich dostepności. 

Celem Subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów, czyli ochrona przed inflacją. Subfundusz inwestuje co najmniej 70 % aktywów w instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe i obligacje o krótkim terminie do wykupu. Duży udział w portfelu subfunduszu stanowią papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, co pozwala na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i jest gwarancją stabilności inwestycji.

  • Minimalna wpłata:
- początkowa 1000 PLN,
- każda następna 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie 0%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0%
  • Opłata za zarządzanie 1,0 % 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)