Aviva Investors Aktywnej Alokacji

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: aktywnej alokacji

Data rozpoczęcia działalności: 5 kwietnia 2008 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz Aktywnej Alokacji przeznaczony jest dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu oszczędności, które decyzję dotyczącą konstrukcji portfela inwestycyjnego (proporcje udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych) pozostawiają zarządzającym funduszem. Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów, poprzez lokowanie środków w akcje i dłużne papiery wartościowe, przy zastosowaniu strategii aktywnej alokacji, w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach. Subfundusz nie posiada stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy akcje i instrumenty dłużne. Subfundusz może inwestować także w waluty oraz pośrednio, poprzez jednostki i tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w zagraniczne instrumenty finansowe. Udział poszczególnych aktywów zmienia się w zależności od perspektyw rynku akcji, rentowności instrumentów dłużnych oraz przewidywań co do zmienności kursów walut.

  • Minimalna wpłata:
- początkowa 1000 PLN,
- każda następna 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie 1,0%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0%
  • Opłata za zarządzanie 1,75%
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)