Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej

wpłaty PLN

Typ subfunduszu: subfundusz akcji zagranicznych

Data rozpoczęcia działalności: 8 kwietnia 2008 r.

Poczatkowa wartość jednostek uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

AVIVA INVESTORS Akcji Europy Wschodzącej przeznaczony jest dla osób akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, których celem jest maksymalizacja zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, głównie poprzez inwestycje na zagranicznych rynkach akcji.

Celem subfunduszu jest uzyskanie najwyższych dochodów z inwestycji w akcje zagraniczne. Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w akcjach, głównie spółek mających siedzibę w krajach Europy Środkowej oraz w innych instrumentach finansowych o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować istotne wahania wartości inwestycji w okresie spadków. Część aktywów subfunduszu (do 40%) może być inwestowana w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje i bony skarbowe.

  • Minimalna wpłata|:
- początkowa 1000 PLN,
- każda następna min. 100 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie 4,5%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0%
  • Opłata za zarządzanie 4,0%
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)