AVIVA Investors Poland TFI S.A

Historia

Aviva Investors Poland TFI powstało w 2001 roku.

Podstawa prawna

Aviva Investors Poland TFI jest licencjonowaną instytucją finansową, uprawnioną do zarządzania funduszami inwestycyjnymi – 22.10.1997 firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami.

Liczba zarządzanych funduszy/aktywa

Aviva Investors Poland TFI S.A. zarządzała aktywami o łącznej wartości 18,2 mld zł.

 

Oferta

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Aviva Investors Poland TFI  - sprawdź szczegóły naszej oferty:

 

Fundusz/Subfundusz
Karta Funduszu/Subfunduszu

Prospekt informacyjny/Kluczowe informacje dla inwestorów (KII)/Informacja dla klienta 

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

Prospekt informacyjny  


 
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
 Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego
 • Aviva Globalnych Strategii (pop. Oszczędnościowy)

Opłaty
Tabela Opłat

Więcej o AVIVA  INVESTORS POLAND

AVIVA INVESTORS POLAND TFI S.A.

Adres: ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011017

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)