Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa

 

Typ subfunduszu: Subfundusz mieszany regionalny

Data rozpoczęcia działalności: 14 listopada 2006 r.

Data pierwszej wyceny: 14 listopada 2006 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje w akcje i obligacje z Regionu Europy Środkowo-Wschodniej (głównie Polska, Węgry i Czechy). Średni udział akcji stanowi około 50% portfela Subfunduszu. Zaangażowanie w akcje może wahać się w przedziale od 40% do 60% portfela Subfunduszu. Natomiast udział dłużnych papierów wartościowych stanowić może nie mniej niż 40% portfela.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne w średnim i krótkim okresie, które są  zainteresowane średnioterminowymi inwestycjami w instrumenty rynku kapitałowego na prężnie rozwijających się rynkach Europy Środkowo-Wschodniej przynoszącymi ponadprzeciętne dochody.

 

Minimalna wpłata pierwsza:

  • początkowa 1 000 PLN
  • każda następna min. 500 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 4,00%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%

Opłata za zarządzanie: 3,50%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)