Amplico SFIO Parasol Światowy - Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu (Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus)

 

Typ subfunduszu: Subfundusz mieszany krajowy

Data rozpoczęcia działalności: 11 stycznia 2007 r.

Data pierwszej wyceny: 11 stycznia 2007 r.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA
Część akcyjna portfela Subfunduszu stanowią głównie akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Subfundusz poprzez stosunkowo niski udział akcji w portfelu, charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym. Średni udział akcji wynosi ok. 30%, pozostała część stanowią instrumenty dłużne. Maksymalne  z zaangażowanie w akcje nie może przekraczać 40% aktywów Subfunduszu. Udział dłużnych papierów wartościowych w portfelu nie może być mniejszy niż 60%.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym. Przeznaczony jest dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 3 lata) oraz średniej skłonności do ryzyka, które chcą osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż oprocentowanie lokat bankowych w średnim okresie.

 

Minimalna wpłata:

  • początkowa 1.000 PLN,
  • każda następna min. 500 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 2,10%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 2,20%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)