Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu

 

Typ subfunduszu: Subfundusz mieszany krajowy

Data rozpoczęcia działalności: 18 czerwca 2004r.

Data pierwszej wyceny: 18 czerwca 2004 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz mieszany, którego akcyjną część portfela stanowią głównie akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Subfundusz poprzez stosunkowo niski udział akcji w portfelu, charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym. Średni udział akcji wynosi ok. 30%, pozostałą część stanowią instrumenty dłużne. Maksymalne zaangażowanie w akcje nie może przekroczyć 40% aktywów Subfunduszu. Natomiast udział dłużnych papierów wartościowych stanowić może nie mniej niż 60% portfela.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom zainteresowanym inwestowaniem w średnim okresie, które akceptują umiarkowane ryzyko i są zdecydowane na osiąganie stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie lokat bankowych w średnim okresie.

 

Minimalna wpłata pierwsza:

  • początkowa 1 000 PLN
  • każda następna min. 500 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 3,50%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%

Opłata za zarządzanie: 2,20%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)