Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Pieniężny

 

Typ subfunduszu: Subfundusz pieniężny krajowy

Data rozpoczęcia działalności: 15 kwietnia 2005 r.

Data pierwszej wyceny: 15 kwietnia 2005 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty o charakterze płynnościowym. Minimalny udział papierów emitowanych poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub NBP wynosi 40%. Subfundusz może również inwestować w obligacje o ile ich termin zapadalności nie przekracza jednego roku.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom o bardzo niskiej skłonności do ryzyka, które cenią sobie płynność finansową i chcą osiągać stopy zwrotu na poziomie lokat bankowych.

 

Minimalna wpłata pierwsza:

  • początkowa 1 000 PLN
  • każda następna min. 500 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: brak

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%

Opłata za zarządzanie: 0,80%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)