Amplico SFIO Parasol Światowy - Amplico Subfundusz Obligacji Światowych

 

Typ subfunduszu: Subfundusz dłużny zagraniczny

Data rozpoczęcia działalności: 11 stycznia 2007 r.

Data pierwszej wyceny: 11 stycznia 2007 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Około połowy portfela Subfunduszu stanowią tytułu uczestnictwa reprezentujące obligacje światowe (PineBridge Global Bond Fund), a pozostała część to obligacje krajów rozwijających się (PineBridge Emerging Markets Bond Fund). Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia wpływu zmian ryzyka kursowego na cenę jednostki.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom o umiarkowanym podejściu do ryzyka oraz średnim horyzoncie inwestycyjnym, która są zainteresowane osiąganiem stóp zwrotu na poziomie lokat bankowych w USD.

 

Minimalna wpłata pierwsza:

  • początkowa 1 000 PLN lub 400 USD
  • każda następna min. 500 PLN lub 200 USD

Maksymalna prowizja przy zakupie: 1,00%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: brak

Maksymalna opłata za zarządzanie: 1,00%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)