Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych (poprzednia nazwa Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Obligacji)   

 

Typ subfunduszu: Subfundusz dłużny krajowy

Data rozpoczęcia działalności: 17 czerwca 2004 r.

Data pierwszej wyceny: 17 czerwca 2004 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem Subfunduszu jest osiąganie stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie lokat bankowych a także indywidualnych inwestycji w papiery dłużne. Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN, przede wszystkim w obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności. Minimalnie 40% aktywów lokowane jest w obligacje skarbowe lub NBP. Wartość lokat w obligacje podmiotów z siedzibą za granica lub zagraniczne prawa majątkowe nie może przekroczyć 30%.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom o niskiej skłonności do ryzyka, które chcą osiągać stopy zwrotu powyżej lokat bankowych w średnim horyzoncie inwestycyjnym oraz są zainteresowane inwestycjami w instrumenty dłużne, głównie emitowane przez Skarb Państwa.

 

Minimalna wpłata pierwsza:

  • początkowa 1 000 PLN
  • każda następna min. 500 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 1,00%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%

Opłata za zarządzanie: 1,25%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)