Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek

 

Typ subfunduszu: Subfundusz akcyjny krajowy

Data rozpoczęcia działalności: 9 marca 2004 r.

Data pierwszej wyceny: 9 marca 2004 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje w akcje małych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których udział w indeksie WIG w momencie inwestowania nie przekracza 2%. Średni udział akcji stanowi około 90% portfela Subfunduszu. Zaangażowanie w akcje może wahać się w przedziale od 70% do 100% portfela Subfunduszu. Udział dłużnych papierów wartościowych nie może przekraczać 30% portfela Subfunduszu.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom zainteresowanym długoterminowymi  inwestycjami w instrumenty rynku kapitałowego, w segment spółek o największym potencjale wzrostu w dłuższym terminie, ale także cechujących się wysokim poziomem ryzyka. Subfundusz rekomendowany jest osobom akceptującym bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie cechuje się znacznymi wahaniami cen jednostek uczestnictwa.

 

Minimalna wpłata pierwsza:

  • początkowa 1 000 PLN
  • każda następna min. 500 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 4,50%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%

Opłata za zarządzanie: 4,00%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)