Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji

 

Typ subfunduszu: Subfundusz mieszany krajowy

Data rozpoczęcia działalności: 17 czerwca 2004 r.

Data pierwszej wyceny: 17 czerwca 2004 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz dynamicznie optymalizuje proporcje pomiędzy instrumentami o charakterze kapitałowym a instrumentami dłużnymi tak, aby w średnim okresie osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu. Subfundusz inwestuje głownie w instrumenty emitowane przez polskie podmioty. Udział akcji może wahać się w przedziale od 20% do 80% portfela Subfunduszu. Udział zagranicznych papierów wartościowych i praw majątkowych nie może przekraczać 30%.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz dedykowany jest osobom zainteresowanym inwestycjami w instrumenty rynku kapitałowego i akceptującym umiarkowane ryzyko inwestycyjne, a także chcącym w średnim okresie osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu.

 

Minimalna wpłata pierwsza:

  • początkowa 1 000 PLN
  • każda następna min. 500 PLN

Maksymalna prowizja przy zakupie: 3,50%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%

Opłata za zarządzanie: 3,0%

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)